กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบเนื้อเดียว

กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบฟิล์ม

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง


วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
1. กาวสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดเนื้อเดียวขอแนะนำใหŒใชŒกาวขาว “ไดโนกลู”และ “ไดโนกลู 01” สำหรับชนิดเคลือบฟลม (กาว 1 กิโลกรัม ต‹อพื้นที่ 4-5 ตรม.)
2. กาวยาง “ไดโนบอนด” สำหรับการติดตั้ง อุปกรณยาง เช่‹น บัวเชิงผนัง จมูกยาง เสŒนขอบยางและ
กระเบื้องยางบริเวณขั้นบันได
3. เหล็กแซะ ใชŒชนิดแข็งและหนา ขนาดกวŒาง 3 นิ้ว ขึ้นไป สำหรับขจัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่างๆ
4. หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต‹งพื้น
5. ไมŒกวาดสำหรับกวาดหิน ทราย ปูน และฝุ†น
6. เชือกตีเสŒนคลุกฝุ†นสี (บักเตŒา) สำหรับกรีดแนว
7. มีดคัตเตอร สำหรับตัด และกรีดกระเบื้องยาง
8. ตลับเมตร
9. เกรียงลงกาว ใชŒเกรียงขัดมันชนิดบาง เซาะร‹องฟ˜น ดŒวยตะไบสามเหลี่ยมใหŒมีความลึก ตามความหนาของกระเบื้องยาง และช‹วงฟ˜นห‹างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
10. ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับหลังจากติดตั้งแลŒวเสร็จ

ขั้นตอนการเตรียมพื้น
เนื่องจากกระเบื้องยางเปšนวัสดุที่ติดตั้งแนบพื้นคุณภาพของพื้นจึงเปšนส‹วนที่สำคัญอย‹างยิ่ง พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจำเปšนจะตŒองมีผิวหนŒาเรียบ แข็ง แห้Œงสะอาด และจำเปšนอย‹างยิ่งที่จะตŒองปรับแต‹งพื้น และเตรียมพื้นใหŒเรียบรŒอย ก‹อนการติดตั้งกระเบื้องยาง
หมายเหตุ: กรณีพื้นชั้นล‹าง ก‹อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก‹อน เนื่องจากพื้นชั้นล‹าง โดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ใหŒใชŒภาชนะเสŒนผ‹านศูนยกลางขนาด 30 - 50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นห้Œองหรือบริเวณที่คาดว‹าจะมีความชื้น ใชŒวัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไวŒประมาณ 1 คืน หรือใชŒพลาสติกใส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมดŒวยกระดาษกาวใหŒรอบ ถ้Œามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว‹าพื้นมีความชื้นไม‹เหมาะจะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้Œองแห้Œงสนิท และหŒามลŒางพื้นดŒวยน้ำก‹อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

พื้นคอนกรีต
กรณีพื้นคอนกรีต ใชŒเหล็กแซะงัดเศษปูนที่อาจติดอยู‹กับพื้น แล้Œวใช้ŒหินขัดใหŒเรียบทั่วพื้นและซอกมุม
แลŒวใชŒไมŒกวาดทำความสะอาด ถŒาพื้นสูงต่ำไม่‹ได้Œระดับเป็šนหลุมเป็šนบ่‹อหรือมีรอยต่‹อ จะต้Œองปรับและตกแต่‹งพื้นใหŒเรียบได้Œระดับ การปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยางที่นิยมมีอยู่‹ 3 วิธีคือ
 1. การปรับแต‹งดŒวยปูนกาว มีขŒอดีคือราคาไม‹แพงเหมาะสำหรับพื้นซีเมนตขัดมันที่ไม‹ไดŒระดับและเปšนคลื่นเพียงเล็กนŒอย
 2. การปรับแต‹งดŒวยน้ำยาประสานคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เปšนหลุม หรือรอยต‹อของพื้นเซรามิคราคาสูงกว‹าการใชŒปูนกาว เนื่องจากมีการยึดเกาะที่ดี
 3. การปรับแต‹งดŒวย self leveling มีขŒอดี คือ พื้นจะเรียบเปšนธรรมชาติมากที่สุด แต‹ราคาค‹อนขŒางสูงเหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มีผิวหนŒาไม‹เรียบ ซึ่งจะเทหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร การทำงานของ self leveling จะไหลไปตามแรงโนŒมถ‹วง จากนั้นปล‹อยทิ้งไวŒ 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถปูกระเบื้องยางไดŒ
หมายเหตุ: พื้นก‹อนติดตั้ง จำเปšนตŒองแหŒงสนิทเพราะฉะนั้นจึงหŒามลŒางพื้นดŒวยน้ำ ก‹อนการติดตั้งโดย
เด็ดขาด

พื้นไม้เก่าและใหม่
กรณีเปšนพื้นไมŒใหŒขัดและตกแต‹งพื้นหนŒาไมŒใหŒเรียบและปราศจากร‹องรอยของรอยต‹อ (ถ้Œาเป็šนพื้นเก่‹าและไม้‹แข็งแรงใหŒซ่‹อมและตีตะปูใหŒแน่‹นก่‹อนติดตั้ง)

วิธีการลงกาว
 1. คนกาวในถังใหŒเขŒากันเสียก่‹อน แลŒวค‹อยเทกาวลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม
 2. ใชŒเกรียงที่เซาะร‹องฟ˜นปลาไวŒแลŒว ปาดกาวใหŒสม่ำเสมอ (กาวขาว “ไดโนกลู” และ “ไดโนกลู 01” ไม่‹ควรปาดกาวครั้งหนึ่งเกินเนื้อที่ 20-30 ตรม. ทิ้งไวŒประมาณ 15-20 นาที) กาวจะแห้ŒงชŒาหรือเร็วขึ้นอยู‹กับสภาพอากาศและพื้นที่ที่จะติดตั้ง
 3. พอกาวแหŒงหมาดๆ ใชŒนิ้วแตะดู ถŒากาวไม‹ติดนิ้วใหŒใชŒเชือกตีเสŒนคลุกฝุ†นสีตีแนว ตรงจุดที่ทำ
  เครื่องหมายไวŒแลŒวตอนจัดแนว โดยดีดเสŒนเชือกให้ทิ้งรอยสีเปšนแนวบนกาว เสŒนนี้ใหŒถือเป็šนหลักในการติดตั้ง
 4. การติดตั้งใหŒติดตามแนวเสŒนเปšนอันดับแรก โดยติดตั้งไปขŒางหนŒาเรื่อยๆ และใหŒวางแผ‹นกระเบื้องยางไว้ŒสำหรับเดินเขŒาไปติดตั้งดŒวย ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้Œนั้นสามารถดึงออกมาใชŒงานได้Œอีกภายหลัง
การติดตั้งกระเบื้องยาง
วิธีการหาแนวเพื่อติดตั้ง
    วิธีที่ 1: ตŒองการใหŒเศษกระเบื้องยางไปตกเศษเพียงด้Œานใดด้Œานหนึ่ง ส‹วนอีกดŒานหนึ่งกระเบื้องยางจะเต็มแผ‹นวิธีนี้ส‹วนใหญ‹จะคำนวณใหŒบริเวณหนŒาประตูมีกระเบื้องยางเต็มแผ‹น แลŒวใหŒกระเบื้องยางไปตกเศษที่ผนังดŒานใน วิธีนี้ไม่‹เหมาะกับห้Œองขนาดใหญ่‹ แต่‹จะช่‹วยประหยัดเศษกระเบื้องยาง
    วิธีที่ 2: ตŒองการใหŒเศษกระเบื้องยางเฉลี่ยเท่‹ากันทุกด้Œาน หาจุดกึ่งกลางหŒองแลŒวใชŒ เชือกตีเส้Œนคลุกฝุ่†นสีตีแนว เพื่อเปšนแนวเริ่มตŒนติดตั้ง วิธีนี้จะทำใหŒกระเบื้องยางเหลือเศษเฉลี่ยเท‹ากันทุกดŒาน

การติดตั้งกระเบื้องยาง
 1. กระเบื้องยางตŒองจัดเรียงตาม code หรือ batch ที่ทางโรงงานผูŒผลิตจัดเรียงไวŒ (A-B-C) เพื่อป‡องกันไม่‹ให้โทนสีต‹างกัน
 2. เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบรŒอย ให้Œใช้Œลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม กลิ้งทับทันทีเพื่อให้Œกระเบื้องยางทุกแผ‹นแนบสนิทกับพื้น
 3. ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ใหŒใชŒผŒาม็อบชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดคราบฝุ†น แลŒวทิ้งใหŒแหŒงสนิท จากนั้นลงน้ำยาเคลือบเงา “ไดโนแวกซ” ทิ้งไวŒประมาณ 30 นาที เพื่อความเงางามและป‡องกันคราบสกปรก
การใช้พื้น หลังการติดตั้ง
พื้นที่ที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จใหม‹ๆ ไม‹ควรใชŒน้ำล้Œางทำความสะอาดทันที ตŒองปล‹อยใหŒกาวแหŒงสนิท 2-3 วัน และไม่‹ควรโยกยŒายของที่มีน้ำหนักมากภายใน 1 สัปดาห์ควรเปิดห้Œองให้Œอากาศถ‹ายเทสะดวก และไม่‹ควรให้Œอากาศภายในห้ŒองรŒอนจนเกินไป

การรักษาความสะอาด

การรักษาความสะอาดประจำวันใหŒใชŒผŒาชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู‹บิดใหŒหมาดๆ เช็ดถูธรรมดา และควรใชŒน้ำยาเคลือบเงา “ไดโนแวกซ” ลงทุกเดือนจะช‹วยรักษาพื้นให้คงทน เงางามและทำความสะอาดง่‹าย ถ้Œาเป็šนพื้นเก่‹าที่มีสภาพสกปรกมาก ควรลŒางดŒวยน้ำยาลŒางพื้น “ไดโนคลีน” ก่‹อนแล้Œวจึงใช้Œ “ไดโนแวกซ” ลงซ้ำอีก 1-2 ครั้ง

CONSTRUCTION ACCESSORIES CO.,LTD.
84 รามคำแหงซอย 32 (วิเศษสุข),หัวหมาก
บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | ผลงาน | ข่าวสาร | ติดต่อเรา