กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบเนื้อเดียว

กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบฟิล์ม

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง ชนิดม้วน


กระเบื้องยางชนิดม้วนไดโนเฟลกซ์สามารถติดตั้งได้บนพื้นต่างๆ เช่น พื้นคอนกรีตขัดมันขัดเรียบพื้นแผ่นวีว่าบอร์ด รวมทั้งพื้นไม้เก่าและใหม่ แต่พื้นดังกล่าวต้องมีลักษณะแข็ง เรียบ แห้ง สะอาด และได้ระดับจึงจะทำให้การติดตั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพ

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
 1. กาวสำหรับติดตั้งกระเบื้องยางชนิดมŒวน ขอแนะนำให้Œใช้Œกาวขาว “ไดโนกลู”
 2. กาวยาง “ไดโนบอนด” สำหรับติดตั้งอุปกรณยางเช‹น บัวเชิงผนัง จมูกยางบันได เส้Œนขอบยาง เสŒนจบและตัวเสริมมุม
 3. เหล็กแซะ ชนิดแข็งและหนา ขนาดความกวŒาง 3 นิ้วขึ้นไป สำหรับขจัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่‹างๆ
 4. หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต่‹งพื้น
 5. ไม้Œกวาดสำหรับกวาดหิน ทราย ปูน และฝุ่†น
 6. เชือกตีเส้Œนคลุกฝุ†นสี (บักเตŒา) สำหรับกรีดแนว
 7. มีดคัตเตอร์ สำหรับตัดและกรีดกระเบื้องยาง
 8. ตลับเมตร
 9. เกรียงลงกาว ใชŒเกรียงขัดมันชนิดบางเซาะร‹องฟ˜นด้Œวยตะไบสามเหลี่ยม ใหŒมีความลึกตามขนาดความหนาของกระเบื้องยาง และช่‹วงห่‹างระหว่‹างร่‹องเกรียง ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
 10. เครื่องเชื่อมสำหรับเชื่อมแนวรอยต‹อระหว่‹างแผ่‹นถ้Œาใช้Œวิธีเชื่อมดŒวยความร้Œอน
 11. เหล็กแซะร่‹องก่‹อนเชื่อมแนว แต‹ถŒาไม‹มีสามารถใช้Œเหล็กฉากยาว 1 เมตร และมีดคัตเตอร์แทนได้
 12. Œมีดใบโพธิ์สำหรับตัดเส้Œนเชื่อมในระหว‹างรอยเชื่อมต่‹อ
 13. ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับหลังติดตั้งแล้Œวเสร็จ
ขั้นตอนการเตรียมพื้น
เนื่องจากกระเบื้องยางชนิดม้Œวน เป็šนวัสดุที่บางต้Œองติดตั้งแนบกับพื้น ฉะนั้นคุณภาพของพื้นจึงเป็šนส่‹วนสำคัญ พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องมŒวน จึงจำเป็šนต้ŒองมีผิวหนŒาเรียบแข็ง แห้Œง สะอาด จึงจำเป็šนต้Œองปรับแต‹งพื้นให้Œได้ระดับเสียก‹อน ก‹อนจะทำการติดตั้ง

หมายเหตุ : กรณีพื้นชั้นล‹าง ก่‹อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก่‹อน เนื่องจากพื้นชั้นล่‹าง
โดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ให้Œใช้Œภาชนะเส้Œนผ่‹านศูนย์กลางขนาด 30 - 50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นหŒองหรือจุดที่คาดว‹าจะมีความชื้น ใชŒวัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไวŒประมาณ 1 คืน หรือใช้Œพลาสติกใส ขนาด 1 x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมดŒวยกระดาษกาวใหŒรอบ ถ้Œามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว‹าพื้นมีความชื้นไม่‹เหมาะจะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้ŒองแหŒ้งสนิทและห้Œามล้Œางพื้นดŒวยน้ำก่‹อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการติดตั้ง
วิธีการหาแนวเพื่อติดตั้ง
    สำหรับห้Œองขนาดใหญ่‹และเล็ก เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งควรติดตั้งตามแนวยาวของห้Œอง เพื่อให้Œดูความสวยงาม เนื่องจากมีรอยต‹่อระหว่‹างผืนน้Œอยกว่‹าปูแนวดŒานกวŒ้าง วิธีวางแนวควรจะเริ่มจากกลางห้Œองเป็šนหลัก เช็คระยะของห้Œอง เพื่อคำนวณเศษและหาจุดเริ่มต้Œนตามแนวยาวของผนังห้Œองเป็นหลัก ทำเครื่องหมายกากบาทและใช้ŒบักเตŒาตีเส้Œนไว้Œก่‹อน ขั้นตอนการวางผืนกระเบื้องยาง
ให็Œวางผืนเริ่มต้Œนลงตามแนวเส้Œนก่‹อนแล้Œวค่‹อยวางผืนต่‹อๆไป ตามแนวบังคับ วางจนเต็มพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งพร้Œอมทำการตัดเศษส‹วนเกินตามแนวริมผนัง แต่‹ต้Œองเผื่อเศษไวŒประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อตัดแต่‹งหลังลงกาวติดตั้งแล้Œวเสร็จ กระเบื้องแต่‹ละผืนควรวางให้Œแนวระหว่‹างผืนชิดกันให้Œมากที่สุด เพื่อเป็šนการง่‹ายต่‹อการพับขึ้นมาลงกาว

    หมายเหตุ : ถ้Œามีเวลาเหลือพอในการติดตั้ง ควรคลี่ม้Œวนกระเบื้องทิ้งไวŒสักระยะหนึ่ง เพื่อให้Œกระเบื้องยางได้Œคืนตัวทำให้Œติดตั้งได้Œง่‹ายขึ้น และสามารถตรวจสอบสภาพพื้นได้Œด้Œวยว่‹าพร้Œอมหรือไม่‹

วิธีการลงกาวและติดตั้งกระเบื้องยางชนิดมŒวน

    วิธีที่ 1 กระเบื้องยางชนิดมŒวนโดยทั่วไปจะติดตั้งดŒวยกาวขาวไดโนกลู สามารถลงทับแนวเสŒนไดŒ เพราะเมื่อกาวหมาดจะสามารถมองเห็นแนวไดŒเหมือนเดิม การลงกาวตŒองเริ่มจากแผ‹นที่เปšนจุดเริ่มตŒน โดยเริ่มจากดŒานหนึ่งดŒานใดก็ไดŒ โดยจับที่มุมกระเบื้อง ยกกระเบื้องขึ้นเปšนแนวตรงทั้งสองดŒานพรŒอมกัน แลŒววางพับกลับตามแนวเสŒนขนานใหŒไดŒประมาณครึ่งหนึ่งของความกวŒาง อย‹าใหŒส‹วนที่วางกับพื้นเคลื่อนไหวออกจากแนวจะทำใหŒแนวเอียงเสร็จแลŒวทำความสะอาดพื้นอีกครั้งดŒวยไมŒกวาด หรือไมŒม็อบบีบหมาดๆ เช็ดพื้นใหŒสะอาด การลงกาวใหŒลงตามแนวผืนที่พับขึ้นมาใหŒพอดี ทิ้งใหŒกาวหมาดพรŒอมติดตั้ง แลŒวจับมุมกระเบื้องยางทั้งสองดŒาน จัดฉากใหŒเท‹ากัน พับกลับที่เดิมใหŒพรŒอมกัน พยายามอย‹าใหŒดŒานใดดŒานหนึ่งเร็วหรือชŒากว‹ากัน จะทำใหŒแนวเอียง เมื่อติดตั้งเสร็จใชŒผŒาชุบน้ำ
บีบใหŒหมาด ทำการรีดแผ‹นใหŒแนบติดกับพื้นใหŒทั่วเสียก‹อนตรวจสอบดูใหŒแน‹ใจอย‹าใหŒมีจุดโป†งพอง แลŒวจึงค‹อยทำต‹ออีกดŒานหนึ่งเหมือนกัน และเหมือนเดิมจนกว‹าจะติดตั้งแลŒวเสร็จ

    วิธีที่ 2 วิธีการติดตั้งกระเบื้องชนิดมŒวน ใหŒหาแนวจากเสŒนกึ่งกลางหŒอง เพื่อคำนวณเศษ ตีเสŒนดŒวยเชือกบักเตŒาเพื่อเปšนแนวเริ่มตŒน นำกระเบื้องยางที่คลี่ไวŒมาวางตามแนวเสŒน จัดใหŒตรงแนว แลŒววางต‹อกันตามที่ตŒองการ หรือเต็มพื้นที่ติดตั้ง ในการติดตั้งควรจัดแนวจากแผ‹นแรกใหŒตรงแนวที่ตีเสŒนไวŒ แลŒวยกดŒานหัวมŒวนดŒานใดดŒานหนึ่งวางทับตามแนวยาวของแผ‹น ค‹อยๆ ดึงกลับมาประมาณ
ครึ่งมŒวน ใหŒแนวขนานกับเสŒน ทำความสะอาดพื้นลงกาวใหŒกาวพอหมาดๆ แลŒวค‹อยๆ ดันกลับไปใหŒแนวขนานกับเสŒน เสร็จแลŒวใชŒผŒาชุบน้ำหมาดๆ รีดไล‹ฟองอากาศเสร็จแลŒวจึงกลับมาทำอีกดŒานหนึ่ง และติดตั้งในลักษณะเดียวกันจนเสร็จ

    หมายเหตุ : รอยต‹อดŒานหัวมŒวนหรือดŒานกวŒาง รอยต‹อระหว‹างแนวรอยต‹อของเสŒนเชื่อมดŒานละประมาณ 10 เซนติเมตร ควรใชŒกาวยางไดโนบอนดติดตั้ง เพื่อเปšนการดึงแนวต‹อใหŒสนิทมากขึ้น การใชŒกาวยางติดตั้งควรใชŒฟ˜นเกรียงบางๆ ทาแลŒวทิ้งไวŒใหŒแหŒงสนิท จึงติดตั้งไดŒหลังจากติดตั้งแลŒวใหŒทำความสะอาดพื้น และกลิ้งลูกกลิ้งใหŒทั่ว

การเซาะร่องเชื่อมแนว
ทำไดŒ 3 วิธี คือ
 1. เครื่องเซาะร‹องออโตเมติก ใชŒระบบไฟฟ‡า ปรับความเร็วอัตโนมัติ เครื่องจะทำงานเอง โดยปรับเครื่องใหŒเดินตามแนวที่ตŒองการเซาะร‹อง ระยะห‹างของร‹องจะไดŒมาตรฐาน ทำใหŒงานออกมาสวยงาม
 2. ขอเซาะร‹อง เปšนเหล็กขอ มีขนาด 3 มิลลิเมตรตŒองใชŒแรงดึงเขŒาหาตัว โดยใชŒเหล็กฉากชนิดบางความยาว 1 เมตร วางแนบตามแนวที่ตŒองการเซาะร‹อง เพื่อบังคับใหŒแนวร‹องตรงตามผืนกระเบื้องยาง
 3. ใชŒมีดคัตเตอรตัด ใชŒเหล็กฉากชนิดบาง ความยาว 1 เมตร วางตั้งฉากริมผืนกระเบื้องยางทั้งสองดŒานใหŒเท‹ากัน ระยะห‹างไม‹เกิน 3 มิลลิเมตร สามารถใชŒไดŒเช‹นกัน
การตัดเส้นเชื่อมหลังจากเชื่อมเสร็จ
หลังจากทำการเชื่อมรอยต‹อของกระเบื้อง เสŒนเชื่อมจะนูนขึ้นมาเหนือพื้นผิวกระเบื้องยาง ส‹วนนี้ตŒองตัดออกดŒวยมีดใบโพธิ์ เพื่อความสวยงามของพื้นกระเบื้องยางไม‹ควรตัดเสŒนเชื่อมออกหลังจากเชื่อมเสร็จโดนทันทีควรปล‹อยไวŒใหŒเย็นเสียก‹อน เพื่อป‡องกันการหดตัวของเสŒนเชื่อม


CONSTRUCTION ACCESSORIES CO.,LTD.
84 รามคำแหงซอย 32 (วิเศษสุข),หัวหมาก
บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | ผลงาน | ข่าวสาร | ติดต่อเรา